Vervolgonderwijs

Resultaten van het onderwijs
Als resultaat van het onderwijs willen wij bereiken dat de kinderen later als volwassenen op een creatieve manier hun eigen leven vorm kunnen geven en hun levensopdrachten kunnen vervullen binnen de toekomstige maatschappelijke samenleving. Kinderen leren hun eigen vaardigheden en gevoelens kennen en ontwikkelen binnen de gemeenschap van klas en leerkracht.

De leerstof is daarbij het belangrijkste ontwikkelingsmateriaal. Door beleving van de leerstof gaan de kinderen vanuit hun eigen unieke mogelijkheden een zinvolle verbinding aan met de wereld om hen heen. Als je de ontwikkeling van het kind bekijkt, is het einde van de lagere school daarbij een wettelijke grens, maar geen logische.

Het afsluiten van de schoolloopbaan
Aan het eind van de schoolloopbaan worden de leerlingen aangemeld bij het voortgezet onderwijs. De klassenleerkracht van het kind geeft een advies dat gebaseerd is op de ontwikkeling van het kind zoals de leerkracht dat heeft waargenomen en op de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Als extra onderbouwing van het advies wordt bij sommige leerlingen een Drempelonderzoek afgenomen. Hierbij worden de vaardigheden op het gebied van taal en rekenen getoetst.

Het definitieve advies is dus gebaseerd op de ervaring van de leerkracht met de leerling,  de resultaten van de Cito toetsen zoals die in het leerlingvolgsysteem van iedere leerling zijn opgenomen en soms op de resultaten van het Drempelonderzoek. Uiteraard wordt dit advies met de ouders besproken. Het defnitieve advies wordt verwerkt in het onderwijskundig rapport (OKR) en door de school gestuurd naar de 1e keuze VO-school van het kind.
Aan het begin van ieder schooljaar is er voor de ouders van de 6e klas leerlingen een ouderavond over de gehele aanmeldingsprocedure. Tijdens de ouderavonden in klas 4 en 5 komt het onderwerp ook aan bod.

Na de aanmelding bij het voortgezet onderwijs wordt in april een landelijke eindtoets afgenomen. Alle vrijescholen in de regio hebben gekozen om de IEP als eindtoets te gebruiken. Voor meer informatie: www.toets.nl. De eindtoets is niet bepalend voor het schooladvies, maar als het resultaat van de eindtoets sterk afwijkt van het schooladvies, kan de school overwegen het advies bij te stellen.

Aansluiting op vervolgonderwijs
Vrijescholen vormen in principe een verticale schoolgemeenschap. Behalve de kleuterklas en onderbouw is er ook een bovenbouw, die klas 7 t/m klas 12 omvat. De bovenbouw biedt examens aan op VMBO-T, Havo en VWO niveau. In het leerplan wordt zoveel mogelijk gestreefd om de uitgangspunten van het vrijschoolonderwijs inhoud en vorm te geven. Zo is er binnen de bovenbouw een middenbouw, die bestaat uit de klassen 7 en 8.

De Vrije School Utrecht heeft zoals de meeste vrijescholen geen eigen bovenbouw. Dat betekent dat de 6e klassers kunnen kiezen voor de bovenbouw in Utrecht of Zeist of voor het reguliere vervolgonderwijs.
Op 1 augustus 2018 is Waldorf Utrecht gestart, de bovenbouw vlak bij onze hoofdlocatie. De andere mogelijkheid is de Stichtse Vrije School in Zeist. Er zijn met deze bovenbouwen nadere afspraken gemaakt over de doorstromingsprocedure. Jaarlijks nodigen wij vertegenwoordigers van de bovenbouw uit om ouders van de 5e en 6e klas informatie te geven.

Ongeveer de helft van de kinderen van onze school gaat na de 6e klas naar het reguliere vervolgonderwijs, vooral Havo/VWO. De aansluiting is goed, als we afgaan op de resultaten die onze leerlingen daar behalen. Bij het verlaten van de school wordt een onderwijskundig rapport naar de nieuwe school van de leerling gestuurd.

Informatie van scholen voor voortgezet onderwijs is op school beschikbaar via de leerkracht van de 6e klas.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties