Dezelfde leerkracht drie jaar voor de klas

Als de kinderen van de kleuterklas naar de 1e klas gaan, krijgen zij een nieuwe leerkracht. Het uitgangspunt is dat deze onderbouwleerkracht drie jaar met de klas meegaat. Vanaf de 4e klas krijgen de leerlingen een andere meester of juf. Op deze manier kunnen de kinderen en de leerkracht een waardevolle continuïteit opbouwen en wordt tegelijkertijd tegemoet gekomen aan de behoefte tot afwisseling.

Hoewel het uitgangspunt is dat een leerkracht 3 jaar met de klas meegaat, kan daar om diverse redenen van worden afgeweken. Redenen kunnen onder meer zijn het vertrek van een leerkracht, de wens van een leerkracht om minder te gaan werken of om een onderwijskundige reden. Jaarlijks wordt bekeken wat op schoolniveau het beste is voor de klassen; het borgen van het welzijn van alle leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs staan voorop bij de keuze die gemaakt wordt.

Overigens ontmoet het kind niet alleen de eigen leerkracht. Vanaf de 1e klas staan er voor bepaalde (vak)lessen ook andere leerkrachten voor de klas, namelijk vakleerkrachten of klassenleerkrachten van andere klassen.

De bezetting van de klassen voor het volgende schooljaar wordt in juni bekend gemaakt. De bezetting van de klassen valt onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.

Het spreekt voor zich dat het wisselen van leerkracht een bijzondere gebeurtenis is die een zorgvuldige begeleiding vraagt. De intern begeleider van de school begeleidt het gehele traject. Om de overdracht optimaal te laten verlopen worden de volgende stappen gezet:

Voor de zomervakantie:
De klas en/of de leerlingen worden door de klassenleerkracht in de leerkrachtenvergadering besproken.
De klassenleerkracht bespreekt alle leerlingen met de nieuwe leerkracht.
Kennismakingsavond 1e klas: de leerkracht(-en) stelt zich voor aan de ouders en geeft een vooruitblik op het nieuwe schooljaar. Bij de andere onderbouwklassen, die het betreft, wordt een kennismakingsmoment aansluitend aan de schooltijden georganiseerd.

Na de zomervakantie:
In de periode tot de herfstvakantie is er tweewekelijks contact tussen  leerkracht(-en) en de intern begeleider over het reilen en zeilen in de klas. Met name gaat het dan over de voortgang van de lesactiviteiten en de begeleiding van de individuele leerlingen.
Na de herfstvakantie bespreekt de leerkracht de klas in de leerkrachtenvergadering en wordt de overdrachtperiode afgesloten. Zonodig nadat er vervolgafspraken zijn gemaakt.
In de periode oktober-november heeft de klassenleerkracht met alle ouders een gesprek over de ontwikkeling van hun kind.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties