Omgaan met begaafdheid

Wij zien begaafde kinderen als kinderen met intrinsieke motivatie en capaciteit om te leren en hun mogelijkheden creatief vorm te geven. Kinderen van wie de ogen gaan schitteren als ze uitgedaagd worden. Het is een misvatting om te denken, dat deze ‘slimme kinderen zich wel redden’. Ook deze groep heeft structurele begeleiding op eigen niveau nodig. Het stappenplan voor begaafde kinderen bestaat op de Vrije School Utrecht uit 3 stappen: signaleren, verder onderzoeken en begeleiden. Wij signaleren op verschillende momenten in de schoolloopbaan o.a. met behulp van diverse meetinstrumenten zoals observaties en screeningslijsten. Hoewel de nodige onderwijsaanpassing in de praktijk per individueel kind verschilt, hebben we de begeleiding voor begaafde leerlingen in grote lijnen schoolbreed vastgelegd, zoals is te lezen in onze visie op begaafdheid.

In de kleuterklassen biedt het brede aanbod van ontwikkelingsstof en de tijd en ruimte om zich vrij te ontplooien voldoende mogelijkheden voor alle kleuters en is er extra uitdagend speelmateriaal. In klas 1 t/m 6 wordt verrijkingsstof in de vorm van moeilijkere taal- en rekentoppers, thematische projecten en smartgames aangeboden aan kinderen die de basisstof beheersen. In de wekelijkse prismagroep volgen begaafde kinderen van klas 3 t/m 6 hun eigen programma. Zij oefenen extra in het leren leren: het ontwikkelen van growth mindset in plaats van fixed mindset. Ook maken ze soms extra prismawerk in de klas. De begaafde kinderen uit klas 3 t/m 6 die specifiek op taalgebied voorlopen, krijgen extra taaluitdaging in de vorm van Spaanse les. In klas 1 en 2 zijn er verschillende lessenseries van de prismajuf. De ib’er en klassenleerkracht besluiten in het breed overleg dat 2 x per jaar plaatsvindt, welke kinderen welke verrijkingsstof krijgen.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties