Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Kinderbespreking, handelingsplan en OntwikkelingsPerspectiefplan (OPP)
Blijkt op enig moment gedurende de schooltijd dat er op welk gebied dan ook te veel achterstand is, dan zoeken de leerkracht, de remedial teacher en de intern begeleider in overleg met de ouders naar oplossingen. De klassenleerkracht brengt ouders van kinderen met speciale behoeften in eerste instantie op de hoogte, andersom komt ook regelmatig voor. Vervolgens komt er een kinderbespreking in de pedagogische vergadering. Vooraf informeert de leerkracht de ouders hierover.

In de kinderbespreking staat het kind centraal en dan vooral de vraag: hoe helpen wij het verder? Na de kinderbespreking worden de ouders over het resultaat geïnformeerd. Indien er een speciale aanpak nodig is, wordt er een handelingsplan gemaakt en met de ouders besproken. Indien de problemen niet door de leerkracht kunnen worden opgelost, wordt de hulp ingeroepen van de remedial teacher.

Ook is het mogelijk dat er buiten de school naar hulp gezocht wordt in de vorm van bijvoorbeeld fysiotherapie, massage, heileuritmie of andere voeding. Hierover adviseert de school aan de ouders. Als kinderen emotionele of lichamelijke problemen hebben, kan kunstzinnige therapie ondersteuning bieden. De school kan doorverwijzen naar een kunstzinnig therapeut in Utrecht. De behandeling wordt door de ouders betaald. Vaak vergoedt de zorgverzekering het grootste deel van de kosten.

Mocht dit alles niet voldoende zijn om een leerling adequaat te helpen dan kan de school een beroep doen op de psycholoog van onze schoolbegeleidingsdienst. Na instemming van de ouders onderzoekt deze de leerling en brengt zowel mondeling als schriftelijk verslag uit aan ouders en leerkracht.
Tevens kan een beroep gedaan worden op expertise binnen het SWV (het Samenwerkingsverband). Als er extra ondersteuning nodig is die de school niet kan bieden, kan er een “arrangement” aangevraagd worden. Een arrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Aan de school is een leerkracht verbonden die deze hulp kan geven; in bepaalde gevallen kan een extern deskundige worden ingeschakeld. Om een arrangement aan te vragen wordt een OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) gemaakt. Dit OPP is een bijzondere vorm van het handelingsplan. Zie verder onder Passend onderwijs.

Passend onderwijs
Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs verdienen.
Om dit mogelijk te maken werken scholen samen in een samenwerkingsverband (SWV). Voor onze school is SWV Utrecht PO.

Heeft een leerling extra ondersteuning nodig, dan biedt o.a. een arrangement hiertoe de mogelijkheid. Een arrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. Om een arrangement aan te kunnen vragen is een OPP nodig van de leerling.

Meer informatie over het SWV Utrecht PO vindt u op www.swvutrechtpo.nl.

Uitplaatsing naar het speciaal onderwijs
Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat een kind meer gebaat is bij aangepast onderwijs op een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Op grond van het OPP bepaalt de TLC (Toelaatbaarheidscommissie) van het samenwerkingsverband of het kind kan worden toegelaten tot het speciaal (basis)onderwijs.

Meer informatie over het SWV Utrecht PO vindt u op www.swvutrechtpo.nl.

 

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties