Medezeggenschap

De MR: oudervertegenwoordiging in de school
De Vrije School Utrecht heeft formeel een medezeggenschapsraad. De leden van deze MR zijn namens alle ouders van de school gesprekspartner van de schoolleiding.

De formele kaders
Een MR is bevoegd om de schoolleiding voorstellen te doen over ‘alle aangelegenheden betreffende de school’. Zij heeft dus een brede adviserende functie. Er staan in de wet onderwerpen genoemd waarover de MR-ouders expliciet om advies (of zelfs instemming) gevraagd moeten worden. Dit zijn bijvoorbeeld de klachtenregeling, de voorzieningen ten behoeve van leerlingen en de besteding van de ouderbijdrage. De MR-ouders zijn in het bezit van de wetsteksten en van het reglement van de MR van onze school.

In de praktijk
De MR vergadert onderling, met vertegenwoordigers van de ALV, met de schoolleiding, met het bestuur en met andere ouders. Bij dit vergaderen hoort ook het nodige lees- en schrijfwerk zoals notities, verslagen en adviezen. Natuurlijk gaat het hierbij steeds om wat er leeft in de school en om de beslissingen waar de school voor staat. En daar kan je als ouder niet ‘niet betrokken’ bij zijn! Zo heeft de MR zich bijvoorbeeld bezig gehouden met de verandering van de organisatiestructuur van de school, de verbetering van de communicatie naar de ouders en het in gang zetten van de tweede- en derde stroom. Ook heeft zij samen met het bestuur een nieuwe ouderbijdrageregeling vastgesteld.

De medezeggenschapsraad en de andere ouders
De verslagen van de MR vergaderingen zijn te lezen op de website van de school. Verder presenteert de MR zich geregeld in de nieuwsbrief. Waar nodig organiseert zij een ouderavond over onderwerpen waar ze andere ouders bij wil betrekken of in wil horen.
En uiteraard zijn de MR-ouders ook gewoon ouders, die ouderavonden bijwonen, op het schoolplein een praatje maken en helpen bij de jaarfeesten in de klassen van hun kinderen. Spreekt U hen alstublieft aan als er zaken zijn die gezegd moeten worden: ze zijn ervoor! De namen van de leden van de medezeggenschapsraad vindt u op de website (Wie zijn de MR?). U kunt de MR bereiken via mrvrijeschool@gmail.com.

Welkom!
Wil je meer weten over de medezeggenschapsraad, wil je lid worden van de medezeggenschapsraad of wil je een keer een vergadering bijwonen neem dan contact op via mrvrijeschool@gmail.com.  

 

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties