Ouderbijdrage

Waarom ouderbijdrage?

De Vrije School Utrecht is trots op de wijze waarop ze haar onderwijs vormgeeft. Een aantal bewuste keuzes liggen hieraan ten grondslag. We geven extra geld uit aan toneel, muziek en handwerken, vanuit de basisgedachte dat we onderwijs aan kinderen vanuit hoofd, hart en handen aanbieden. U hebt hier bewust voor gekozen toen u uw kind opgaf bij onze school.

Aan dat onderwijs hangt wel een prijskaartje in de vorm van een extra ouderbijdrage die hoger is dan in het reguliere onderwijs.

Het vrijeschoolonderwijs stelt hoge eisen aan de kwaliteit van leerkrachten, de leermiddelen, het meubilair, de inrichting en het schoolgebouw. Naast alle inspanningen die leerkrachten en ouders op vrijwillige basis leveren, is er ook geld nodig waardoor onze school daadwerkelijk een Vrije School kan zijn. Zo kunnen wij binnen ons vrijeschoolonderwijs activiteiten en faciliteiten aanbieden waarvoor de ontvangen overheidsgelden niet toereikend zijn. Circa 6% van de uitgaven wordt niet gedekt door inkomsten van de overheid, maar door de ouderbijdragen.
Enkele voorbeelden:

  • vakleerkrachten (euritmie, muziek, handvaardigheid, Duits, prismagroep)
  • muzikale begeleiding bij euritmie
  • boerderijschool en Spaanse les
  • jaarfeesten
  • busvervoer schoolreisjes
  • aankleding en onderhoud van de schoolgebouwen en terreinen.
  • lidmaatschap van de Vereniging van Vrije Scholen en de Vereniging van Bijzondere Scholen, onze eerste aanspreekpunten voor vrijeschoolbeleid en landelijk onderwijsbeleid

Over de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks verslag gedaan in de schoolkrant (begroting en jaarverslag). De ouderbijdrage is vrijwillig.

Hoogte en vaststelling van de ouderbijdrage
De hoogte van uw ouderbijdrage is afhankelijk van uw bruto inkomen. Onder bruto inkomen wordt verstaan: het inkomen voor aftrek van zaken als hypotheekrente e.d. Bij tweeverdieners bestaat het bruto inkomen uit de som van de individuele bruto inkomens.

De hoogte van de ouderbijdrage staat in onderstaande tabel.

Bruto jaarinkomen 1 kind 2 kinderen 3 kinderen
minder dan €16.000 € 120 € 204 € 240
€16.000 tot €25.000 € 228 € 396 € 456
€25.000 tot €35.000 € 372 € 648 € 756
€35.000 tot €45.000 € 516 € 900 € 1.068
€45.000 tot €55.000 € 672 € 1.176 € 1.380
meer dan €55.000 € 816 € 1.440 € 1.680

De minimum ouderbijdrage is gesteld op €120,- per jaar voor het eerste kind.
Indien de hoogte van de ouderbijdrage volgens de tabel een belemmering vormt, kunt u dit aangeven bij de penningmeester.

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt naar bankrekening NL41INGB0004265730, t.n.v. St. Vrienden van de Vrije School Utrecht

Reiskostenvergoeding
Als de school voor uw kind ver weg ligt (buiten gemeente Utrecht), kunt u wellicht in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Deze vergoeding wordt betaald door de gemeente waarin de leerling woonachtig is. Voor informatie dient u zich te wenden tot de afdeling leerlingzaken of overeenkomstige afdeling in uw gemeente.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties