Schoolorganisatie

De beleidsstructuur
De eenheid van het pedagogisch proces en van het bestuurlijk proces is het uitgangspunt van waaruit de volgende organisatieschets is ontstaan. Wezenlijk voor het vrijeschoolonderwijs is de vrijheid van pedagogisch handelen van de individuele leerkracht en van het lerarencollege als geheel. Deze vrijheid schept een ruimte waarin de leerkracht met de leerlingen een weg kan gaan die past bij de kinderen in zijn klas. Hierdoor ontstaat onderwijs van mens tot mens.

Het is de situationeel en creatief handelende mens in de leerkracht die werkt op het kind; het zijn de kinderen die het uitgangspunt vormen van het handelen van de leerkracht. Het pedagogische proces is het ‘primaire proces’ van de school. Het bestuurlijk beleid richt zich hier naar. In die zin vormen ze een eenheid. Dit betekent dat het schoolbeleid vanuit de pedagogie vorm krijgt.

Vertaald naar de praktijk betekent dit vertrekpunt dat de leraren leidend zijn in het besturen van de school. De passende juridische vorm is gevonden in de coöperatie. Deze heeft in het voorjaar van 2006 zijn beslag gekregen. Hiermee is onze school de eerste school in Nederland die op deze wijze zijn medewerkers eigenaar laat zijn van de school en ze daarmee ook volledig verantwoordelijk laat zijn voor de school. Of zoals een leerkracht dat  verwoordde: Ik ben er hartstikke trots op dat we als team besloten hebben de verantwoordelijkheid te willen dragen voor ons eigen beleid en dat we daarbij van onderen naar boven werken in plaats van andersom, zoals meestal de norm is.
In deze korte film kunt u de zien hoe de coöperatie is ontstaan en wat deze inhoudt.

In de De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A. zijn alle medewerkers met een vaste aanstelling lid. De coöperatie kent een algemene ledenvergadering, die circa 5 keer per jaar bijeen komt om het beleid te bepalen en te evalueren. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit de schoolleider en de medewerker bureau. De coöperatie kent ook een Raad van Toezicht (RvT).  De leden van de RvT zijn onafhankelijk.

De werkgroepen
Het bestuur, noch de schoolleider hoeven alles zelf uit te voeren. Er is een aantal werkgroepen en commissies ingesteld, waarvan steeds één persoon verantwoordelijk is. Er zijn de volgende werkgroepen:

Het zorgteam is verantwoordelijk voor de zorgverbreding.

Het Onderbouwoverleg en het Kleuteroverleg zijn verantwoordelijk voor de pedagogische vergadering, de kinder- en klassenbespreking en de jaarfeesten.

De Personeelsgroep ondersteunt de schoolleider in de uitoefening van haar taak en verantwoordelijkheid op het gebied van het personeel. Dit betreft o.a. werving en selectie, arbeidsvoorwaardenbeleid en arbeidsomstandigheden.

Het Facilitair Bureau is verantwoordelijk voor: post, begroting, ouderbijdrage, leerlingenadministratie, contact met het administratiekantoor, contact gemeente, vakantieregeling, onderhoud van het gebouw, schoonmaak, verhuur van ruimtes aan derden, meubilair en beveiliging.

 

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties