Contacten tussen ouders en school

Welke contacten kunt U verwachten?

Oudergesprekken
Tijdens de oudergesprekken staat het individuele kind centraal. U als ouders krijgt te horen hoe het met uw kind gaat op sociaal-, emotioneel en cognitief gebied en u kunt hier met uw vragen terecht. Enerzijds wordt er vanuit de school verslag gedaan, anderzijds is er gelegenheid in gesprek te komen over de beste wijze om het kind te begeleiden, op school en eventueel thuis. Ook de toetsresultaten komen aan bod.

U krijgt als ouders twee keer per schooljaar de gelegenheid een oudergesprek te voeren. In november worden er 30 minuten gesprekken gevoerd, waarin u wat uitgebreider de gelegenheid krijgt om over uw kind te praten.
In januari/februari worden er gesprekken van ca. 10 minuten gehouden. Indien nodig bijvoorbeeld bij problemen kunnen er altijd extra gesprekken worden gevoerd of kan er zelfs een huisbezoek worden afgelegd. Het initiatief voor een extra (lang) gesprek kan zowel van een leerkracht komen als van u als ouders. We streven naar een duidelijke structuur en opbouw in de gesprekken. Van het oudergesprek maakt de leerkracht een verslag. De  verslagen worden bewaard in het leerlingdossier. Op die manier zijn ze ook toegankelijk voor een duopartner, intern begeleider en een vervangende leerkracht.

Bij de kleuters is er in het najaar een 20 minuten gesprek en in het voorjaar een 10 minuten gesprek. Met ouders van schoolrijpe (of net niet schoolrijpe) kleuters wordt  een uitgebreider gesprek gehouden.

Telefonisch en e-mail contact met de leerkracht
Als u als u een vraag heeft over uw kind, kunt u telefonisch contact opnemen met de leerkracht. Bij voorkeur wordt er dan een afspraak voor een gesprek op school gemaakt, tenzij uw vraag telefonisch eenvoudig is te beantwoorden. Sommige leerkrachten hebben speciaal een telefonisch spreekuur ingesteld, anderen vinden het niet erg om op verschillende momenten gebeld te worden. Tijdens de eerste ouderavond van het jaar zal de leerkracht aangeven op welke wijze hij/zij hier mee om wil gaan.
Voor het gebruik van de mail geldt hetzelfde. Als u een vraag heeft over uw kind kunt u via de mail een afspraak met de leerkracht maken. Ook kunt u praktische zaken over uw kind via de mail aan de leerkracht doorgeven (geen ziekmelding, ziekmeldingen geeft u door aan de conciërge van de school). Daarnaast hebben de klassen een oudermaillijst die beheerd wordt door de klassenleerkracht en/of de klassenouders. Ook deze mail wordt gebruikt voor praktische zaken. De mail is uitdrukkelijk niet bedoeld om inhoudelijke zaken over uw kind, de klas of de school aan de orde te stellen! Tijdens de eerste ouderavond van het jaar zal de leerkracht aangeven op welke wijze hij/zij met de mail om wil gaan.

Telefonisch en e-mail contact met de school
De school is telefonisch bereikbaar vanaf ca. 08.00 uur. Bij afwezigheid wordt het antwoordapparaat automatisch ingeschakeld en kunt u uw bericht inspreken. Na 15.00 uur zijn de leerkrachten via het nummer van de school niet meer bereikbaar.
Het gebruik van de mail: voor de schooladministratie en praktische berichten van de schoolleiding of de leerkrachten maakt de school gebruik van de mail. De mailadressen van de ouders zijn opgenomen in de leerlingadministratie (Parnassys).

Algemene ouderavonden en thema avonden
Er zijn elk jaar een aantal algemene ouderavonden of thema avonden. Er worden dan onderwerpen besproken die de hele schoolgemeenschap aangaan, bijvoorbeeld pedagogische onderwerpen die in meerdere klassen spelen.

Ouderavonden kleuterklassen en klas 1 t/m 6
Op ouderavonden worden ouders over het reilen en zeilen van de klas als geheel geïnformeerd. Aan de orde komen meestal een inhoudelijk deel over leeftijdsfase, ontwikkelings- en vertelstof, bepaalde pedagogische achtergronden van een vak, een periode of een jaarfeest. Ook is er een programmatisch deel; waar is de klas mee bezig, wat is er de afgelopen weken aan de orde geweest of zal binnenkort aan de orde komen? U kunt schriften, handwerk en kunstzinnig werk van uw eigen kind bezichtigen en er worden praktische afspraken gemaakt. Af en toe doen de ouders samen een activiteit uit het onderwijs zoals schilderen, knutselen voor een jaarfeest, bewegend rekenen, euritmie, vormtekenen of iets dergelijks. Soms is er behoefte aan uitwisseling en discussie en wordt er door de leerkracht of een van de ouders een thema voorbereid. Het bezoeken van de ouderavonden legt de basis voor een goed contact met de school en klassenleerkracht en schept een band met de andere ouders van de klas. Het bijwonen van de ouderavonden is wat de school betreft een “must”.
Het wordt door de leerkrachten op prijs gesteld indien u bij verhindering daarvan bericht geeft.
In de kleuterklassen zijn er eveneens een aantal ouderavonden per jaar.

Klassenouders
Een belangrijke schakel tussen de leerkracht en de oudergroep zijn de klassenouders. De leerkracht heeft regelmatig overleg met de klassenouders. Zij zijn extra betrokken bij de klas, bijvoorbeeld voor afspraken en planning voor hulp bij allerlei activiteiten zoals ouderavonden, schoolreisjes, jaarfeesten, toneelstukken en hulp in de klas. Klassenouders zijn er ook om vragen, wensen en klachten die er mogelijk onder de ouders als groep leven te signaleren en af te stemmen. De leerkracht benadert zelf ouders of zij de rol van klassenouder willen vervullen.

Ouderportaal
Het Ouderportaal is een onderdeel van Parnassys, een webbased leerlingadministratiesysteem waar onze school al enkele jaren gebruik van maakt. Zo versturen we onze nieuwsbrief via Parnassys aan alle ouders.
Op het ouderportaal kunt u, mits uw e-mailadres bij ons bekend is, als ouder/verzorger inloggen om gegevens van uw kind(eren) te bekijken. Deze informatie komt rechtstreeks uit Parnassys.
Andere gegevens zijn de jaarkalender, de gegevens van de andere leerlingen uit de klas van uw kind en Cito-toetsscores van uw kind.

Telefooncirkel en/of maillijst
Iedere klas heeft een telefooncirkel en/of maillijst, waarin alle kinderen opgenomen zijn. Deze worden gebruikt als er dringend iets doorgegeven moet worden

Getuigschriftenuitreiking
Eén keer per jaar, vóór de zomervakantie, krijgen de kinderen van de klassen 1 t/m 6 een getuigschrift. Het maken van de getuigschriften is veel werk en de uitreiking ervan is vaak een feestelijke gebeurtenis. Soms worden ouders door de leerkracht uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn.

Tussentijdse rapportages
Naast de getuigschriften aan het einde van het jaar, wordt er in het voorjaar tussentijds gerapporteerd (mondeling). Het doel hiervan is om de ouders op hoofdzaken op de hoogte te houden van de vorderingen van hun kind(eren).

Schoolactiviteiten
Er zijn regelmatig allerlei activiteiten op school zoals toneelstukken, openbare lessen, gezamenlijk te vieren jaarfeesten, een advents- of voorjaarsmarkt, een kledingbeurs, door de kinderen georganiseerde markten en avonden waarin kinderen of ouders laten zien wat ze kunnen. Wij ervaren het als zeer belangrijk om als schoolgemeenschap dit soort activiteiten met elkaar te beleven.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties