Leerplicht en schoolverzuim

Uw kind mag naar de basisschool als het vier jaar wordt. Als uw kind vijf jaar is geworden moet het naar de basisschool, omdat het op de eerste dag van de volgende maand leerplichtig wordt.

Omdat het kan voorkomen dat een normale schoolweek een te zware belasting is voor een vijfjarige kleuter, is er een bijzondere verlofregeling getroffen. Ouders mogen een vijfjarig kind ten hoogste vijf uur per week thuishouden: één en ander in overleg met de schoolleiding (bij ons in eerste instantie de kleuterleerkrachten). Bovendien mag de schoolleiding op verzoek van de ouders toestaan dat een kleuter van vijf jaar zelfs tien uur per week thuis blijft. Deze uren mogen niet gespaard worden. Zodra uw kind zes jaar is geworden, houdt deze regeling op. Een kind mag dan uitsluitend thuis worden gehouden als het echt niet naar school kan, bijvoorbeeld omdat het ziek is.

Bij schoolverzuim zijn de afspraken als volgt:

1.
Bij ziekte van een kind moet dit door de ouders/verzorgers nog dezelfde dag gemeld worden, tussen 8.15 en 9.00 uur. Als een kind zonder te zijn ziek gemeld niet op school is, wordt er naar huis gebeld, zodat er zekerheid is over de verblijfplaats van het kind. Op school is een map aanwezig met telefoonnummers en gegevens, ook van het werk van de ouders, voor het geval een kind op school ziek wordt of er iets anders gebeurt, waar ouders van op de hoogte gesteld moeten worden. Het is belangrijk dat deze gegevens steeds “up to date” zijn. Daarvoor zijn de ouders zelf verantwoordelijk.

2.
Als een kind om bepaalde redenen niet naar school kan komen, moet het verlof met het formulier Verlofaanvraag VSU worden aangevraagd. (Zie Verlofaanvraag leerling)
Extra verlof mag alleen in bijzondere gevallen worden verleend. Het is wettelijk niet toegestaan leerlingen vrij te geven om buiten de schoolvakanties: met vakantie te gaan, eerder te vertrekken om de grote drukte van de zomervakantie voor te zijn, om een bezoek aan het land van familie of van herkomst te brengen of om tegelijk met broer of zus vakantie te kunnen hebben.

De enige uitzonderingen hierop zijn verlof vanwege zwaarwichtige redenen (bijv. een sterfgeval, huwelijk, jubileum, verhuizing of ernstige ziekte van familie) of als één der ouders wegens de specifieke aard van zijn/haar beroep (dus niet vanwege het werkrooster van het bedrijf) niet tijdens één van de schoolvakanties een periode van minimaal 14 dagen met vakantie kan gaan. Is dit het geval, dan mag maximaal twee weken vrij worden gegeven, uitgezonderd de eerste twee weken van het schooljaar.

Bij de school kunt u bij de administratie verdere informatie krijgen over de procedures betreffende langer durend verlof als dit niet door de schoolleiding wordt toegestaan. Schoolverzuim moet door de school onverwijld aan de gemeente worden doorgegeven als het verzuim gedurende drie opeenvolgende dagen plaatsvond of in een periode van vier lesweken 1/8 van de lesuren bedroeg (wat neerkomt op ongeveer een halve schoolweek).
Verlof aanvragen geldt ook voor 4-jarigen.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties