Klachtenregeling

Naast ouders en leerlingen kan iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. De klachtenregeling is alleen van toepassing als u met uw klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op deze klachtenregeling. Klachten kunnen gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Gang van zaken bij een klacht
Bij een klacht dient de klager eerst te proberen de klacht met de aangeklaagde of schoolleiding op te lossen. Indien dit niet past bij de aard van de klacht kan direct een beroep op de klachtencommissie worden gedaan. De school heeft een contactpersoon aangesteld waar de klager met een klacht terecht kan voor advies. De contactpersoon kan de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon ondersteunt de klager bij het indienen van een klacht. De gehele klachtenprocedure ligt ter inzage bij de administratie en staat hier op de website. In de bijlage bij de schoolgids staan naam en telefoonnummer van de contactpersoon en de vertrouwenspersoon vermeld.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties