Aanname- en plaatsingsprocedure nieuwe leerlingen

Vooraf aan de plaatsingsprocedure geven we informatie over onze school en de achtergronden van het vrijeschool onderwijs. Daarmee hopen we te bereiken dat de ouders een goed beeld van de school krijgen en op grond daarvan voor onze school kiezen.
We streven ernaar bij de plaatsing dat de klassen een evenwichtige samenstelling hebben, qua leeftijd, maar ook wat de verhouding jongens – meisjes betreft.

BELANGRIJKDe aanmelding van uw kind bij een van onze scholen dient u bij ons te doen. Wij doen niet mee aan de gemeentelijke plaatsingsprocedure!

Aannameprocedure kleuters

Informatie
U kunt als ouder op verschillende manieren informatie over onze school krijgen. Schriftelijk: de school stuurt de schoolgids. Mondeling: tijdens een informatieochtend of -middag. Ten slotte kunt u op deze website van de school kijken.

Informatieochtend en -middag
Tijdens het schooljaar is er gewoonlijk één keer per maand tijd gereserveerd voor een informatieochtend of – middag op een of meer van de locaties. (Voor data klik hier.) U dient als ouders vooraf een afspraak te maken. De informatiegesprekken zijn met meerdere ouders tegelijk. We verzoeken u daarom ook om uw kind niet mee te nemen. Tijdens deze bijeenkomsten komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde: vrijeschool pedagogie, ouderbijdrage, reilen en zeilen in de klassen.

Aanmeldingsformulier en ontvangstbevestiging

Na afloop van het informatiegesprek kunnen ouders om een aanmeldingsformulier vragen. Voor de locatie Leidsche Rijn is dit een andere dan voor de locaties Hieronymusplantsoen en Maliebaan! Kinderen worden niet toegelaten als er zodanige ontwikkelingsproblemen zijn, dat deze een belemmering vormen om ons onderwijs te volgen. Voor ouders met een kind op het ’t Elfenbankje geldt eveneens bovenstaande procedure. Ouders die al een kind op school hebben, kunnen een volgend kind direct aanmelden. Een informatiegesprek is dan niet nodig. Voor het overige geldt dezelfde procedure. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u als ouders een ontvangstbevestiging.

Beschikbare plaatsen
Op de locaties Hieronymusplantsoen en Maliebaan zijn per schooljaar tezamen 66 plaatsen beschikbaar voor 4-jarige kleuters.
Op de locatie Leidsche Rijn zijn dit 32 plaatsen.
Let op: Aangemelde leerlingen behoren tot een bepaalde jaargroep. Deze is gelijk aan een schooljaar dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Een kind dat in juli is geboren komt weliswaar na de zomervakantie pas op school, maar behoort tot de voorgaande jaargroep/schooljaar!

Belangrijk:
U kunt uw kind niet aanmelden voor alle drie locaties tegelijk. Aanmelding is mogelijk voor de locaties Hieronymusplantsoen en Maliebaan òf voor de locatie Leidsche Rijn.
Tussentijds overstappen is mogelijk, maar dan moet een ander aanmeldingsformulier worden gebruikt. Is op dat moment de andere locatie al vol, dan komt het kind op de wachtlijst ook al was het eerder wel geplaatst.

Plaatsing en startgesprek
De plaatsing gebeurt onder het voorbehoud, dat kinderen niet zodanige ontwikkelingsstoornissen hebben dat ze ons onderwijs niet kunnen volgen. 
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 wordt de plaatsing door loting bepaald, indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. Na de plaatsing volgt een startgesprek met een kleuterleerkracht.
Er zijn twee data in het schooljaar waarop de loting plaatsvindt. Dit zijn 1 november en 1 mei.

De loting op 1 november gebeurt onder de aangemelde kinderen die 4 jaar worden in de periode augustus t/m januari in het volgende schooljaar.
De loting op 1 mei gebeurt onder de aangemelde kinderen die 4 jaar worden in de periode februari t/m juli in het volgende schooljaar.

Bij de loting wordt rekening gehouden met een goede verdeling van jongens en meisjes (50/50).

Tevens hebben kinderen, die al een broertje of zusje op school hebben, voorrang.

Voorbeeld: Stel uw kind wordt in oktober 2022 4 jaar, dan doet het mee met de loting van 1 november 2021.

Binnen 2 weken na de peildata krijgen ouders schriftelijk bericht of hun kind geplaatst is. Het verzoek aan nieuwe ouders is de plaats zo spoedig mogelijk te bevestigen.

Locaties Hieronymusplantsoen en Maliebaan
Door loting wordt bepaald welke leerlingen op de locatie  Hieronymusplantsoen worden geplaatst en welke leerlingen op de locatie  Maliebaan. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
–    Broertjes en zusjes gaan naar dezelfde locatie.
–    Als het oudste kind op de hoofdlocatie zit, zullen ook jongere kinderen uit het gezin daar worden geplaatst.
–    Kinderen die van het Elfenbankje komen (peildata 1 november en 1 mei) worden op de hoofdlocatie geplaatst.
–    Voor de overige leerlingen geldt dat door loting wordt bepaald op welke locatie zij worden geplaatst.

Binnen 2 weken na de peildata krijgen ouders schriftelijk bericht op welke locatie hun kind geplaatst is. Er wordt dan een voorlopige indeling per kleuterleid(st)er gemaakt. Aan de ouders wordt hierover geen mededeling gedaan.

Beginnen en wennen
In de laatste vier weken voor de zomervakantie kunnen kleuters niet meer instromen. Kleuters die in deze periode vier jaar worden, zijn na de zomervakantie welkom. De belangrijkste reden is dat een periode van vier weken of minder te kort is om te wennen aan het klassengebeuren.

Kinderen die 4 jaar worden mogen in de twee daaraan voorafgaande weken twee a drie dagdelen komen wennen, dit in overleg met de kleuterleerkracht. Wennen is niet mogelijk in de laatste vier weken voor de zomervakantie en in de maand december, daar dit een drukke maand is.

Wachtlijst
Van de 66 beschikbare plaatsen voor het Hieronymusplantsoen en Maliebaan worden er 33 gereserveerd voor kinderen geboren voor 1 februari en 33 voor kinderen op en na 1 februari. Voor de locatie Leidsche Rijn gaat het om 2 keer 15 plaatsen.

Zodra er meer dan 33 respectievelijk 15 (locatie Leidsche Rijn) aanmeldingen zijn voor een half schooljaar vindt de loting plaats en wordt een wachtlijst ingesteld voor het betreffende halve schooljaar. De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde van aanmelding.

De verdeling over de klassen wordt in onderling overleg bepaald door de kleuterleerkracht. Bij de uitnodiging voor het startgesprek wordt gemeld bij welke kleuterleerkrachten het kind is geplaatst. De schoolleiding of administratief medewerker bericht de ouders of een kind al dan niet geplaatst is. De kleuterleerkrachten kunnen hierover dus geen toezeggingen doen.

Startgesprek
Iedere ouder heeft een startgesprek met de kleuterleerkracht bij wie het kind geplaatst is. Bij het gesprek dient het kind aanwezig te zijn.

De kleuterleerkracht nodigt de ouders uit. Het gesprek vindt plaats binnen 12 weken na het plaatsingsbericht. De kleuterleerkracht stuurt de uit te nodigen ouders een formulier met vragen over het kind en zijn ontwikkeling tot het 4e jaar. Dit formulier dienen de ouders uiterlijk één week voor het gesprek in te leveren of op te sturen.

Het doel van het startgesprek is de specifieke kenmerken van het kind door te spreken, het kind te leren kennen en de gewoontes, gebruiken en regels van de klas door te spreken. De kleuterleerkracht observeert tijdens het gesprek het kind. Heeft de kleuterleerkracht nadere vragen over de ontwikkeling van het kind, dan wordt dit met de intern begeleider besproken. Zo nodig wordt door de intern begeleider contact opgenomen met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. De ouders moeten hiervoor toestemming geven.

De bevindingen worden aan de schoolleiding voorgelegd, die aan de hand daarvan beslist. U wordt als ouders binnen 4 weken na het gesprek schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing betreffende plaatsing.

Als een kind vanwege specifieke ondersteuningsvragen niet bij ons geplaatst kan worden, zal de school samen met de ouders zoeken naar een geschikte school.

Aannameprocedure leerlingen van 5 jaar en ouder (zij-instromers)

Informatie
Zie bij aannameprocedure kleuters.

Informatiegesprek
Ouders die een kind willen aanmelden dat 5 jaar of ouder is (oudere kleuter of leerling voor klas 1 t/m 6), dienen eerst een informatiegesprek te hebben (zie aannameprocedure kleuters). Als het kind afkomstig is van een andere vrijeschool dan is het informatiegesprek niet nodig. Ouders dienen eerst een aanmeldingsformulier ingevuld ingeleverd te hebben voordat de volgende fase wordt opgestart.

Inwinnen informatie
Voordat het aannamegesprek plaatsvindt wint de intern begeleider eerst informatie in over het kind bij de huidige school, mondeling of door middel van het onderwijskundig rapport. In voorkomende gevallen wordt informatie ingewonnen bij de deskundigen door wie het kind is gezien of geholpen. Op basis van die informatie kan al besloten worden dat aanname niet verantwoord is. Het aannamegesprek vindt dan niet plaats. Dit wordt met vermelding van redenen aan de betreffende ouders meegedeeld.

Startgesprek
Het aannamegesprek wordt gevoerd door de leerkracht van de betreffende klas én de intern begeleider. De leerkracht maakt zelf een afspraak met de ouders. Op verzoek van de leerkracht kan de leerling bij het gesprek aanwezig zijn en kan het kind enkele testen maken. Afhankelijk van de leeftijd en/of zorgvragen dient de leerling drie tot vijf dagen mee te draaien in de klas.

Indien het kind duidelijk een ondersteuningsvraag heeft, doch de leerkracht wil het kind wel plaatsen, dan beslist de schoolleiding. In de overige gevallen beslist de leerkracht. U wordt als ouders binnen 4 weken na het gesprek op de hoogte gesteld of uw kind al dan niet geplaatst is.

In de periode vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie is het niet mogelijk om in te stromen. De belangrijkste reden is dat deze periode te kort is om te wennen aan het klassengebeuren.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties